Výroba kovů

Kovy se získávají z rud. Ruda je většinou sloučenina obsahující určité procento nečistot. Je-li ruda již vyčištěná, musíme ji nějakým způsobem rozložit, abychom zní získali čistý kov. K tom u požíváme různé postupy, které závisejí na reaktivitě daného kovu. Čím je kov reaktivnější tím hůře se jeho sloučeniny rozkládají. Nejúčinnější metodou je elektrolýza. Spotřebovává se při ní velké množství energie, a proto je drahá. Používá se tedy jen k výrobě vysoce reaktivních kovů. Viz tabulka

Kov Reaktivita Možnost rozkladu Metoda výroby Účinnost Náklady
Draslík
Sodík
Vápník
Hořčík
Hliník

stoupající reaktivita

těžší metody rozkladu

Elektrolýza

vyšší účinnost metody

vyšší náklady na výrobu

Zinek
Olovo
Železo
Tavení s uhlíkem
Měď Pražení
Stříbro
Zlato
Vyskytují se jako prvky v přírodě

Příklady různých metod výroby kovů.

1. Elektrolýza: Používá se pří výrobě sodíku z chloridu sodného. Chlorid sodný se roztaví v obrovském ocelovém tanku. A poté se nechá taveninou procházet elektrický proud.
Chlorid sodný à sodík + chlor
2 NaCl à 2 Na + Cl2

2. Redukce pomocí oxidu uhelnatého: Používá se při výrobě železa z jeho rud ve vysoké peci.
Oxid železitý + oxid uhelnatý à železo + oxid uhličitý
Fe2O3 + 3 CO à 2 Fe + 3 CO2

3. Pražení: Používá se k výrobě mědi. Měď se v přírodě vyskytuje v malém množství jako prvek, ale většina je ji vázaná ve sloučenině zvané chalkopyrit což je sulfid mědi a železa.
Sulfid měďný + kyslík à měď + oxid siřičitý
Cu2S + O2 à 2 Cu + SO2

4. Redukce vodíkem: Používá se pro výrobu kovů jejíž rudy jsou málo reaktivní a mají vysokou teplotu tání. Tato technologie je velice náročná. Používá se k výrobě wolframu a molybdenu
Oxid wolframový + vodík à wolfram + voda
WO3 + 3 H2 à W + 3 H2O

Recyklace kovů

Kovy jsou neobnovitelnými zdroji jinými slovy, pokud rudu z naleziště zcela vytěžíme, už nikdy se na jejím místě nová nevznikne.

Kov Množství spotřebované za rok (miliony tun) Počet let to vyčerpání stávajících zásob(přibližně)
Železo 800 110
Hliník 12 350
Měď 8 40
Zinek 4,5 60
Olovo 4 20
Cín 0,25 15

Toto jsou pouze hrubá čísla. Ovšem z nich vyplívá, jak musíme být opatrní. Určitě je smysluplné kovy recyklovat. Je pravděpodobné, že v budoucnosti budou kovy stále vzácnější, a tím i dražší a recyklace se stane nutností, bez ohledu na to, zdali přináší hutím zisky či nikoliv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *