Voda

Výskyt a význam vody

Voda je nejdůležitější a nejrozšířenější látkou na zemi pokrývá více než 2/3 povrchu.
Je obsažena ve formě vodní páry obsažen v atmosféře. Tvoří součásti všech živých organizmů člověka nevyjímaje. V živých organizmech je potřebná pro chemické děje které v nich probíhají.

Struktura vody

V molekule vody je atom kyslíku vázán s dvěma vodíkovými atomy polární kovalentní vazbou. Spojnice svírají úhel 105 °. Záporný pól je dán polaritou vazby OH,
kladný pól j tvořen atomy vodíku. Molekuly vody se spojují vodíkovými můstky. Jednotlivé molekuly se vyskytují
pouze v plynném skupenství. Struktura vody v kapalném a
pevném skupenství je o něco složitější.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikální vlastnosti vody

Voda je za normálních podmínek bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu, v silné vrstvě tvoří namodralou kapalinu. Její teplota taní a varu j (0°C a 100°C) tvoří základní body Celsiovy teplotní stupnice. Při přechodu do pevného stavu vzrůstá její objem o 10% proto led plave na vodě, protože voda má větší hustotu než led (r(vody) = 998 kg · m-3). Mezi další vlastnosti vody patří její dobrá tepelná vodivost a velké povrchové napětí tyto mimořádné vlastnosti způsobují vodíkové vazby (vazebná energie asi 20 kJ · mol-1).

Voda jako rozpouštědlo

Vzhledem ke struktuře vody (molekula polární) je voda rozpouštědlo polární. Dobře se v ní rozpouští látky obsahující iontovou vazbu. Při styku vody s iontovou mřížkou se okolo povrchových iontů seskupí molekuly vody. Tyto opačně nabité póly působí přitažlivou silou na ionty mřížky tak dlouho, až je z mřížky vytrhnou. Uvolněné ionty se hydratují.Ve vodě se nerozpouští nepolární kapaliny (chloroform, uhlovodíky, atd.) tyto kapaliny se s vodou téměř nemísí a mají schopnost rozpouštět pouze látky nepolární.

Elektrolytická disociace

Rozpouštění iontového krystalu ve vodě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *