Encyklopedie organických látek

Amid kyseliny octové CH3CONH2

Látka obsahující funkční skupinu NH2-.
Hustota 1.0, t.t. 82°C, t.v. 221°C

Reakce: 
CH3CO-O-COCH3 + (NH 4)2CO3 à 2 CH3CONH2 + CO2 + 2 H2O
příprava amidu kyseliny octové

akrylová kyselina CH2=CHCOOH

propenová kyselina, CH2=CHCOOH, nenasycená kyselina; velmi snadno polymeruje na sklovitou hmotu, polyakrylovou kyselinu. Ostře páchnoucí kapalina (teplota varu 141 °C). Připravuje se karbonylací ethinu nebo oxidací propenu či propenalu. Její deriváty (nitril, estery) jsou důležitými surovinami pro výrobu polymerů.

acetylendichlorid, 1,2-dichlorethen, CHCl=CHCl

1,2-dichlorethen; používá se jako rozpouštědlo kaučuků, olejů a pryskyřic.

acetylchlorid, CH3COCl

chlorid kyseliny octové, bezbarvá kapalina, která se užívá k acetylaci při výrobě léčiv a barviv.

adipová kyselina, HOOC(CH2)4COOH

kyselina hexandiová, dikarboxylová kyselina. Vyrábí se např. oxidací cyklohexanonu, používá se k výrobě polyamidových vláken, např. Nylonu 66.

acetylen – C2H2

technický název ethinu, uhlovodík s trojnou vazbou mezi uhlíky, za normálního tlaku a teploty bezbarvý plyn éterového zápachu s narkotickými účinky (teplota tání je –80,8 °C).Při zvýšeném tlaku exploduje, proto jej nelze zkapalňovat. Skladuje se pod tlakem, rozpuštěný v acetonu napojeném do porézní hlinky (dissous plyn). Převážná část acetylenu se vyrábí pyrolýzou zemního plynu, menší část rozkladem karbidu vápenatého vodou. Acetylen patří mezi technické plyny. Používá se při výrobě speciálních sazí a při autogenním sváření kovů. V současnosti se místo acetylenu, jako surovina pro chemickou výrobu, používá levnější a bezpečnější ethylen. Největší rozmach zaznamenala acetylenová chemie za 2. světové války v Německu.

anilín – C6H5NH

aminobenzen, bezbarvá kapalina, stáním tmavne. Jedovatá látka (i její páry). Získává se redukcí nitrobenzenu. Jedna ze základních surovin chemického průmyslu (barvířství, léčiva, vulkanizační činidla).
Hustota 1,0, t.t. -6°C, t.v. 184°C

anhydrid kyseliny octové, (CH3CO)2O

acetanhydrid, kapalina charakteristického octového zápachu, teplota varu 140 °C. Formálně lze acetanhydrid považovat za sloučeninu vzniklou ze dvou molekul octové kyseliny odštěpením jedné molekuly vody. Acetanhydrid se jako reaktivní acetylační činidlo využívá v chemickém průmyslu k acetylacím, zejm. k acetylaci celulosy (na její acetáty) a salicylové kyseliny (na acetylsalicylovou kyselinu – Aspirin). Acetanhydrid se vyrábí oxidací acetaldehydu (spolu s octovou kyselinou), popř. adicí octové kyseliny na keten, v současnosti i katalytickou reakcí oxidu uhelnatého s octanem methylnatým

benzaldehyd, C6H5CH=O

aldehyd benzoové kyseliny. Bezbarvá kapalina charakteristického zápachu po hořkých mandlích, teplota varu je 178 – 179 oC. Vyrábí se katalytickou oxidací toluenu. Meziprodukt v chemickém, barvářském a farmaceutickém průmyslu a při výrobě některých kosmetických přípravků.
Hustota 1,0, t.t -26°C, t.v. 179°C
Reakce:
2 C6H5COH + O2 à 2 C6H5COOH

benzen, C6H6

nejjednodušší z aromatických uhlovodíků. Kapalná látka s charakteristickým zápachem, mísitelná s většinou organických rozpouštědel. Získává se izolací např. z koksárenského plynu nebo z ropy. Používá se jako rozpouštědlo a jako výchozí látka k syntézám velkého množství aromatických sloučenin. Je stabilní, neoxiduje se roztokem manganistanu, nereaguje za studena s bromem a těžko se hydrogenuje.
Hustota 0,9, t.t. 6°C, t.v. 80°C

benzofenon C6H5COC6H5

difenylketon, aromatický keton. Bílá krystalická látka; t. t. 45,5 °C. Používá se při výrobě léčiv, voňavek, insekticidů.

benzochinon, C6H4O2

žluté krystaly dráždivého zápachu. Zahříváním sublimuje, s vodní parou těká. Připravuje se oxidací anilinu oxidem chromovým. Prudce jedovatý, silně dráždí pokožku; p-benzochinon a jeho deriváty se nacházejí v obranných sekretech řady členovců. Více než 90 různých benzochinonů bylo izolováno z rostlin, hub a plísní. Benzochinonový kruh je důležitou součástí dýchacího řetězce a fotosyntézy

benzoyl, C6H5CO

jednovazná skupina, teoreticky odvozená odtržením hydroxylové skupiny ze vzorce kyseliny benzoové. Patří mezi běžné acyly.C

benzonitril C6H5CN

nitril kyseliny benzoové, jedovatá kapalina. Používá se v organické syntéze i jako rozpouštědlo.

benzoová kyselina, C6H5COOH,

monokarboxylová aromatická kyselina. Bílá krystalická, snadno sublimující látka. V přírodě je složkou pryskyřic a balzámů. Vyrábí se např. oxidací toluenu nebo z ftalanhydridu. Používá se v potravinářství jako konzervační činidlo.
Hustota 1.2, t.t. 122°C, t.v. 250°C
Reakce: 
C6H5CH3 + KMNO4 à C6H5COOH
Výroba kyseliny benzeonelové oxidací toluen.

benzylalkohol, C6H5CH2OH,

olejovitá kapalina příjemné vůně. V přírodě je obsažen např. v jasmínovém oleji.

benzylbromid, C6H5CH2Br

kapalina se slzotvornými účinky.

benzylchlorid, C6H5CH2Cl

ostře čpící, slzotvorná kapalina o teplotě varu 179 °C. Získává se chlorací toluenu. Prudce jedovatá. Je důležitým činidlem pro vnášení benzylové skupiny do molekul organických sloučenin a surovinou pro mnoho průmyslových syntéz, např. barviv nebo léčiv.

benzyn C6H4

dehydrobenzen, šestičlenný cyklický uhlovodík, vznikající jako nestálý meziprodukt při reakcích některých aromatických halogenderivátů, např. chlorbenzenu, s amidem draselným. Jeho konstituci lze vyjádřit jako konstituci benzenu s jednou trojnou vazbou.

borneol C10H18O

monoterpentický alkohol. Ve formě esterů se vyskytuje v silicích jehličnanů.

tribrommethan, CHBr3

tribrommethan, sirupovitá kapalina o značné hustotě, vonící po chloroformu. Má sedativní a hypnotické účinky a je součástí některých léků proti kašli.

bullvalen, C10H10

tricyklický uhlovodík se třemi dvojnými vazbami, které se při teplotách nad 80 °C sice neustále a rychle přesmykují, ale tyto přesmyky nevedou ke změně jeho konstituce. Bullvalen je pevná a za standardní teploty stálá sloučenina.

butadien, C4H6,

1,3-butadien, nejjednodušší konjugovaný dien, CH2=CH–CH=CH2, obsahuje dvě dvojné vazby. Surovina pro přípravu syntetického butadienového kaučuku polymerací. Vyrábí se např. katalytickým rozkladem ethanolu. Obvykle se butadien nepolymeruje čistý, ale ve směsi s jinými nenasycenými sloučeninami (styren, akrylonitril).
Hustota 0,7, t.t. -147°C, t.v. 34°C

butan, C4H10

nižší alkan. Plynná látka, přítomná v zemním plynu. Slouží jako palivo do vařičů spolu s propanem.
Hustota 0,7, t.t. -147°C, t.v. 34°C

butanol, C4H9OH,

n-butylalkohol, 1-butanol, kapalná látka; vzniká spolu s acetonem při kvašení některých monosacharidů.

buten C4H8

buten, nenasycený alifatický uhlovodík, alken. 1-buten, cis-2-buten, trans-2-buten. Buteny se používají se k výrobě např. butanolu a butadienu.

butylacetát, CH3COOC4H9

octan butylnatý. Připravuje se esterifikací octové kyseliny butanolem. Významné průmyslové rozpouštědlo.

cetan, hexadekan, C16H34

nasycený uhlovodík, alkan; teplota tání 18,1 °C, teplota varu 286,5 °C. Obsažen v zemním vosku, ropě ap. Používá se k hodnocení paliv pro Dieselovy motory stanovením čísla cetanového.

cetylalkohol, C16H33OH

tuhý alkohol, používá se v textilní výrobě a v kosmetice.

citral C10H16O

nenasycený terpenický aldehyd; nažloutlá kapalina citrónové vůně. Obsažen v citrusových plodech. Užívá se v kosmetice a v lékařství.

civeton C17H30O

nenasycený cyklický keton. Vonná látka pižma, žlázového sekretu cibetky. Používá se v parfumerii.

cyklobutan, C4H8

lehce zkapalnitelný plyn obsažený v ropě. Používá se jako rozpouštědlo.

cyklohexan ,C6H12

kapalný cykloalifatický uhlovodík, teplota varu 81 °C, chemický meziprodukt pro výrobu cyklohexanonu. Vyrábí se hydrogenací benzenu. Viz též hydrogenace.

cyklohexanol, C6H1OH

cykloalifatický alkohol, meziprodukt pro výrobu cyklohexanonu. Vyrábí se hydrogenací fenolu nebo oxidací cyklohexanu.
Hustota 1,0, t.t. 25°C, t.v. 161°C

cyklohexanon, C6H10O

cykloalifatický keton, teplota varu 156 °C, významný chemický meziprodukt pro výrobu syntetických vláken. Vyrábí se oxidací cyklohexanu a dehydrogenací cyklohexanolu.
Hustota 1,0, t.t. -32°C, t.v. 156°C

diethylether C2H5OC2H5

diethylether, dietyléter, často zvaný pouze éter. Těkavá, velmi hořlavá kapalina lehčí než voda; vynikající rozpouštědlo.

dichlorethan ClCH2CH2Cl

ethylendichlorid, ClCH2CH2Cl, chemický meziprodukt pro výrobu vinylchloridu; kapalina, teplota varu 84 °C. Vyrábí se z ethylenu a chloru.

dichlormethan CH2Cl2

methylenchlorid, kapalina, teplota varu 40 °C, průmyslové rozpouštědlo k odstraňování starých nátěrů a odmašťování kovů. Získává se chlorací methanu.

eruková kyselina

karboxylová kyselina obsažená v podobě glyceridu v řepkovém a hořčičném oleji.

ethan C2H6

etan, C2H6, uhlovodík, druhý člen z řady alkanů. Plynná látka, obsažená v zemním plynu. Surovina pro výrobu ethylenu.

ethanol C2H5OH

etanol, C2H5OH, ethylalkohol. Triviální název alkohol nebo líh. Vzniká kvašením některých monosacharidů; obsažen v alkoholických nápojích. Neomezeně mísitelný s vodou a s většinou organických rozpouštědel. Pro technické účely (jako rozpouštědlo) se denaturuje přídavkem methanolu, benzínu, benzenu nebo pyridinu.

ethylacetát, CH3COOC2H5

etylacetát, octan ethylnatý, ethylester octové kyseliny, kapalina; teplota varu 77 °C. Průmyslové rozpouštědlo zejména pro nátěrové hmoty a některé extrakce. Vyrábí se esterifikací octové kyseliny ethanolem.

ethylbenzen C6H5 – C2H5

 

 

 

etylbenzen, kapalina; teplota varu 136 °C, chemický meziprodukt pro výrobu styrenu. Vyrábí se katalyzovanou reakcí ethylenu s benzenem.

ethylen CH2=CH2

etylén, eten, ethen,  nejjednodušší alken; a) plynná látka obsažená v zemním a koksárenském plynu. Získává se krakováním. Základní surovina v chemickém průmyslu, např. k výrobě ethylenoxidu, polyethylenu, styrenu; b) přirozený metabolit rostlin, který má charakter fytohormonu. Urychluje stárnutí květů, zrání plodů a opad listů. Tvorba ethylenu v rostlinách je ovlivňována auxiny.
Hustota 0,001, t.t. -81°C, t.v. -°C

ethylenglykol HOCH2CH2OH

etylénglykol, bezbarvá viskózní kapalina; teplota varu 198 °C. Je jedovatý; otrava se projevuje nevolností a zvracením.

fenanthren, C14H10

tricyklický aromatický uhlovodík, izomerní s anthracenem. Snadno se oxiduje na 9,10-fenanthrenchinon.

fenol, C6H5OH

bezbarvá krystalická látka charakteristického zápachu, delším skladováním tmavne. Izoluje se z dehtu, ale z 90 % se syntetizuje. Fenol lze alkylovat i acylovat; podléhá elektrofilním substitucím (nitrace, sulfonace, halogenace, nitrosace a azokopulace). Používá se k výrobě léčiv, herbicidů, plastů a syntetických vláken.
Reakce: 
C6H5OH + H2SO4 + HNO3 à HCO6H2(NO2)3 + 3 H2O
Nitrace fenolu.

fenylethylen C2H5-C6H5

styren, nenasycený uhlovodík, který se užívá jako surovina pro výrobu umělých hmot.

fluorbenzen

bezbarvá kapalina charakteristického benzenového zápachu.

formaldehyd, CH2O

formaldehyd, CH2O, methanal, nejnižší aldehyd. Dodává se ve formě 40% roztoku ve vodě (formalín). Používá se na výrobu fenolických pryskyřic, aminoplastů, polyacetalových pryskyřic, ke sterilizaci půdy ap. Vyrábí se katalytickou dehydrogenací methanolu.
Hustota 0,8(l), t.t. -92°C, t.v. -19°C
Reakce: 
CH3OH + CuO à HCOH + Cu + H2O
Formaldehyd vzniká oxidací methanolu.

ftalová kyselina, C6H4(COOH)2

benzen-1,2-dikarboxylová kyselina. Bílá krystalická látka. Vyrábí se hydrolýzou ftalanhydridu. Společně se svými estery se používá např. jako změkčovadlo plastických hmot.
Hustota 1,6, t.t. 207°C, t.v. rozkl.

fumarová kyselina

trans-butadienová kyselina; krystalická bezbarvá látka. Používá se např. jako přísada prášků do pečiva.

fural C2H4O2

heterocyklický aldehyd. Bezbarvá vonící kapalina, časem tmavne. Získává se z přírodního materiálu (otrub, kukuřičné slámy, dřeva). Používá se jako výchozí materiál pro přípravu ostatních furanových derivátů, k extrakcím nenasycených uhlovodíků a k výrobě plastů.

furan, C4H4O

heterocyklická sloučenina s pětičlenným kruhem, kapalina. Získává se např. dekarbonylací furalu. Používá se zejm. pro výrobu rozpouštědla tetrahydrofuranu.

fytol, C20H40O

diterpenický olejovitý alkohol; součást molekuly chlorofylu, jehož enzymovým rozkladem vzniká.

gallová kyselina

kyselina 3,4,5-trihydroxybenzoová. Vzniká hydrolýzou tříslovin, např. taninů obsažených v kůře a plodech rostlin (dub). Její glykosidy (taniny) se používají v koželužství.

glutamová kyselina, HOOCCH(NH2)C2H4COOH

2-aminopentandiová kyselina. Jedna ze 20 základních (esenciálních) aminokyselin.

glutarovákyselina,HOOC(CH2)3COOH

pentandiová kyselina. Je obsažena v cukrové řepě.

glycerol, HOCH2CH(OH)CH2OH,

glycerin, 1,2,3-trihydroxypropan – trojsytný alkohol, viskózní, hygroskopická kapalina sladké chuti. Vzniká kvašením monosacharidů, vyrobit jej lze např. z propylenu. Používá se v kosmetice, farmacii, k výrobě třaskavin (nitroglycerin).

glutarovákyselina,HOOC(CH2)3COOH

pentandiová kyselina. Je obsažena v cukrové řepě.

glycerová kyselina, HOCH2–CH(OH)–COOH

hydroxykyselina, metabolicky velmi významná, zvláště její fosforylovaná forma, uplatňuje se při glykolýze a fotosyntéze.

glycin, H2NCH2COOH

aminooctová kyselina – nejjednodušší aminokyselina, složka peptidů a proteinů, jediná bez asymetrického uhlíku.
Hustota 1,6, t.t. 262°C, t.v. rozkl.

heteroauxin, 3-indolyloctová kyselina

– heterocyklická kyselina; látka ovlivňující např. dělení buněk, tvorbu kořenů a květů, syntézu bílkovin.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *